Potrzeby środowiska

 

Bardzo łatwo dostrzec potrzebę naszej pracy wychodząc na toruńskie Stare Miasto. Widać tam wiele wałęsających się dzieci, dla których jest to wielki plac zabaw, jednocześnie jest to miejsce obcowania z turystami, bezdomnymi, dilerami skupiającymi się w pobliżu klubów. Dowodem na potrzebę zagospodarowania czasu dzieciom jest fakt, że to dzieci same przyszły do sklepiku U lala i zostały, bo doświadczyły akceptacji, pomocy, zdrowych granic i ciekawego spędzania czasu.
Nasze doświadczenie potwierdzają także badania MOPR. Objął on pomocą w roku 2012 ogółem 5522 rodziny na ogólną liczbę osób w rodzinach 11443, natomiast w 2013 roku ogółem 5 915 rodzin na ogólną liczbę osób w rodzinach 12 281. Ubóstwo jest jednym z czynników warunkujących uzyskanie pomocy społecznej. W Toruniu właśnie ubóstwo było najczęściej wskazywanym powodem trudnej sytuacji życiowej osób objętych pomocą społeczną (liczba rodzin, które zadeklarowały ubóstwo jako przyczynę trudnej sytuacji życiowej – 4051 rodzin w 2012 r., 4829 rodzin w 2013 r.; liczba osób w tych rodzinach wynosiła 8945 w 2012 r., natomiast w 2013 r. – 11009 osób). Wśród przyczyn trudnej sytuacji życiowej osób objętych pomocą społeczną w Toruniu można jeszcze wskazać na m.in.: bezrobocie (2909 rodzin w 2012 r.; 3325 rodzin w 2013 r.), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (880 rodzin w 2012 r.; 980 rodzin w 2013 r.), przemoc w rodzinie (24 rodziny w 2012 r. i 2013 r.), alkoholizm (110 rodzin w 2012 r.;134 rodziny w 2013r.).

 
 

Misja i wartości organizacji

 

WĘDKA w swoich działaniach przygotowuje dzieci i młodzieży spędzającą większość swojego czasu na ulicach Torunia, przed TV, w internecie, grach komputerowych do wchodzenia w dorosłość i samodzielność bez zniekształceń, uprzedzeń, zahamowań i zranień. Uczymy samodzielności, kreatowności, zaradności, pracy w grupie. W naszych działaniach wspieramy, a nie wyręczamy. Dajemy przysłowiową wędkę, a nie rybę. Dążymy do tego, aby być obecnym w każdej dzielnicy Torunia. Oferujemy stale rozwijane działania dla dzieci i młodzieży, które są atrakcyjniejsze (taniec, śpiew, odrabianie lekcji, wspólne wycieczki, festyny, pomoc prawna, pomoc terapeutyczna i inne) wobec tego, co oferuje im dzisiaj szeroko pojęta ulica (mała przestępczość, papierosy, narkotyki, alkohol, młoda prostytucja i inne) oraz ulica wirtualna (cyberprzemoc, przeinternetyzowanie, uzależnienia internetowe i inne). Wierzymy, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał i dlatego największy nacisk kładziemy na pasje i zainteresowania każdego z tych, które trafia do nas z ulicy.

Słowami kluczowymi są dla nas potencjał, samodzielność i wspieranie, ponieważ najważniejsze jest dla nas otwieranie horyzontów młodym ludziom, ukazywaniem im życia innego, niż to, do którego przywykli, oraz wspieranie w odkrywaniu talentów i pasji, a także towarzyszenie w drodze ku spełnieniu pragnień ich serc. Ważna jest dla nas walka z postawą roszczeniową, która jest nieodzownym elementem pojawiającym się w środowiskach społecznie wykluczonych lub zagrożonych tym zjawiskiem. Naszym celem jest wychowywanie młodych ludzi do poczucia sprawczości i decyzyjności w życiu oraz odwadze do podejmowania wyzwań mających na celu uczynienie ich życia takim, o jakim marzą.

W naszej codziennej pracy kierujemy się 20 regułami wychowywania dzieci według Janusza Korczaka. Staramy się krzewić takie wartości jak: szacunek do drugiego człowieka, miłosierdzie, wybaczenie i dawanie kolejnej szansy, mądra komunikacja, prawdomówność, odpowiedzialność za słowa, czyny i mienie, dbałość o środowisko naturalne, troska o drugiego człowieka, współpraca, wdzięczność, kultura słowa.

Najważniejsze prawdy związane z naszym stowarzyszeniem zawierają się w samej nazwie. Stowarzyszenie – bo jesteśmy organizacją, która łączy wiele osób, dla których ważna jest nasza misja. Dzieciom i Młodzieży – bo to nasza główna grupa docelowa. I choć pierwotnie były to dzieci spędzające czas na ulicy, przez ostatnie lata działalności coraz bardziej otwieramy się także na dzieci z tak zwanych dobrych domów, gdzie jest dużo większa dostępność do pieniędzy, a te z kolei umożliwiają np. łatwiejszy dostęp do używek. Nowym polem, na które wchodzimy to przestrzeń internetu i praca networkingowa, aby być z dziećmi i młodzieżą także w cyberprzestrzeni, czyli tam, gdzie dzieci są całkowicie same i narażone nie mniej niż na ulicy realnej.
Wędka – bo chcemy dawać wędkę, a nie rybę. Zachęcać i wspierać a nie wyręczać, dawać możliwości do samodzielnego działania.
Im. każdego Człowieka – bo uważamy, że każdy jest na tyle wartościowy, by nazwać jego imieniem nasze stowarzyszenie, a tym samym chcemy propagować prawdę, że nasze czyny nie wpływają na naszą wartość.

Naszą szczególną uwagę poświęcamy na:
– Wyrównanie poziomu edukacyjnego dzieci w stosunku do rówieśników
– Odkrywanie pasji i talentów
– Nauka samodzielności
– Integracja między dziećmi
– Kształtowanie postawy obywatelskiej
– Pomoc w wychowywaniu dzieci rodzicom niewydolnym wychowawczo
– Likwidowanie dysfunkcji psychospołecznych poprzez sport
– Organizowanie wycieczek, obozów sportowo-integracyjnych, warsztatowych, celem których jest integracja, realizowanie pasji, zajęć dot. asertywności, radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, nadpobudliwością czy agresją

Nasze działania honorowane są nagrodami samorządowymi i instytucjonalnymi. W 2012 otrzymaliśmy nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu “Rodzynki z pozarządkówki”, w 2013 nagrodę “Stalowy Anioł” od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej, w 2015 otrzymaliśmy z rąk wiceprezydenta Torunia statuetkę Toruńskiego Anioła za zaangażowanie w rozwój toruńskiego wolontariatu.

 
 

Sposób realizacji celów

 

– Codzienne indywidualne i grupowe zajęcia (prowadzone przez wolontariuszy) w ŁÓDCE, korepetycje oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
– Odkrywanie przez dzieci swoich pasji przez udział w zajęciach, na które zapraszamy pasjonatów między innymi teatru, sztuki, tańca.
– Kształtowanie w dzieciach postawę obywatelską przez przynależność do Stowarzyszenia oraz udział w licznych akcjach.
– Organizowanie naszym wszystkim podopiecznym wspólnych imprez okolicznościowych, odwiedzanie się w domach naszych przyjaciół, aktywne i wspólne spędzanie wolnego czasu.
– Pomoc rodzicom poprzez interwencje naszych specjalistów w domach (psycholog, terapeuta, pedagog).
– Obowiązywanie w Stowarzyszeniu zasad stworzonych wspólnie z dziećmi .
– W drużynie Niedźwiadków, ze względu na dużą rozbieżność wieku (9-16 lat) zajęcia prowadzone są w grupach i dostosowywane do poziomu zawodników ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności fizycznej i psychicznej poszczególnych chłopców.

W Toruniu znajduje się kilka ubogich dzielnic, gdzie niezbędne jest zadbanie o atrakcje dla dzieci i młodzieży. Stąd nasze plany, aby zacieśniać współpracę z instytucjami miejskimi, społecznymi oraz innymi NGO, aby wspólnie zmieniać realia nie tylko na Starówce, gdzie mieści się nasza siedziba, ale także w poszczególnych dzielnicach. Poza pracą z dziećmi niezbędne jest także zmienianie realiów ich codzienności, a to możliwe jest poprzez pracę z rodzicami. Tworzące się relacje między wolontariuszami naszego Stowarzyszenia a rodzicami owocują dobrymi decyzjami o zmianach, dają widoczne zmiany w zachowaniu ów rodziców.
W niedalekiej przyszłości zamierzamy otworzyć sieć placówek 24h dla dzieci i młodzieży w Toruniu, jak i innych miejscowościach w partnerstwie z lokalnym NGO.

 
 

Osiągane rezultaty

 

– Dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole, stały się twórcze, uruchomiły swoje pokłady kreatywności.
– Rodzice dzięki swoim dzieciom zaczęli brać udział w życiu Stowarzyszenia.
– Wyjazdy Niedźwiadków na turnieje piłkarskie. Wspólne treningi, zawody, wyjazdy przeplatane są spotkaniami integracyjnymi oraz organizowanie turniejóe piłki ulicznej na Koniuchach, Święcie Ulicy Podmurnej.

 
 

Zasięg organizacji

 

Wędka swoim zasięgiem obejmuje głównie Toruń z racji ograniczeń finansowych, ale z roku na rok poszerzamy zasięg naszych działań i po 3 latach funkcjonowania obecni jesteśmy już w innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Podopieczni mieszkają głównie w Toruniu, lecz odbiorcy naszych projektów mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszcz, Piechcin, Barcin, Pakość, Gniewkowo.