Statut
STOWARZYSZENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY
WĘDKA
IM.KAZDEGO CZLOWIEKA
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I
 PRZEPISY OGÓLNE
ROZDZIAŁ II 
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI
ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE I STRUKTURA STOWARZYSZENIA
WALNE ZEBRANIE
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
KOMISJA REWIZYJNA
ROZDZIAŁ V
 MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ VI
 ZESPÓŁ DORADCÓW
ROZDZIAŁ VII
 PLACÓWKI STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie dzieciom i młodzieży “Wędka im. każdego Człowieka” jako organizacja pozarządowa zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją społeczną, opierającą się na pracy społecznej ogółu jej członków na rzecz działań dla dobra i w interesie dziecka i młodzieży – a dzieci wszystkie nasze są, bo to przyszłość naszego kraju.
MISJĄ STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE ŚRODOWISK WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE W SPOSÓB JAKI OBRAZOWO PRZEDSTAWIA PORZEKADŁO „DAJEMY WĘDKĘ, A NIE RYBĘ”.
CELEM STOWARZYSZENIA JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCHODZENIA W DOROSŁOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ, UPRZEDZEŃ, ZAHAMOWAŃ I ZRANIEŃ.
WIZJĄ STOWARZYSZENIA JEST STWORZENIE SIECI PLACÓWEK DDDDU, KTÓRE BĘDĄ DOMEM DLA KAŻDEGO, KTO DOMU MIEĆ NIE MOŻE.
§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
§ 3
Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 4
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 5
Stowarzyszenie używa znaku firmowego, stempli, pieczęci i odznaki według wzorów ustanowionych przez Zarząd Stowarzyszenia, które objęte są ochroną prawa.
§ 6
Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 7
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 112, poz. 766.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz w oparciu o przepisy niniejszego statutu.
§ 8
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie działań wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym nastawieniem na środowiska zaniedbane. Cele te realizowane będą przez takie działania jak:
Nauka samodzielności przez włączanie dzieci i młodzieży w akcje Stowarzyszenia.
Inspirowanie i pobudzanie dzieci i młodzieży do świadomego i samodzielnego rozwoju intelektualnego, umysłowego, fizycznego, itp.
Opieka i pomoc w wychowaniu dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych, rodzin z chorymi dziećmi oraz udzielanie pomocy dzieciom zaniedbanym wychowawczo.
Docieranie do rodzin poprzez dydaktyczne działania z dziećmi.
Wychowanie poprzez sztukę i naukę oraz promocja młodych talentów.
Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
Mobilizowanie społeczności lokalnych do udziału w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz opieki nad nimi.
Współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, placówkami opieki zdrowotnej, zakładami pracy i innymi organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami, mając na uwadze dobro i szczęście dziecka.
Ścisłe współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej służące realizacji celów statutowych.
Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży:
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych
korzystających z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
przebywających w rodzinnych domach dziecka
objętych wsparciem ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
przebywających w pogotowiach rodzinnych
samotnych
porzuconych ( eurosieroty )
zaniedbanych wychowawczo i fizycznie
pozbawionych opieki rodzicielskiej
dzieci z rodzin wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem
niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie.
Ochrona biologicznej relacji dziecko-rodzic poprzez prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do przywracania sierotom społecznym ich własnych rodzin biologicznych.
Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Propagowanie idei rodzin zaprzyjaźnionych.
Propagowanie idei rodzicielstwa wielodzietnego.
Organizacja i promocja wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
§ 10
Podstawowe formy działalności Stowarzyszenia polegają na:
Organizowaniu i prowadzeniu akcji typu: festyny, zabawy, turnieje, konkursy, zawody, wycieczki, rajdy i inne formy aktywności.
Aktywizowaniu grup osiedlowych i inspirowanie ich do samodzielnego kreowania swojego otoczenia poprzez tworzenie klubów, placów zabaw i tym podobnych miejsc spotkań, nad którymi opiekę będzie pełniło Stowarzyszenie.
Inicjowaniu i organizacji różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą
Organizowanie aukcji charytatywnych, zbiórek pieniędzy, wykładów uświadamiających i pobudzających do wspólnego działania.
Organizowaniu działalności oświatowej, kulturalnej, prozdrowotnej m. in. przez prowadzenie konferencji, odczytów, spotkań, wystaw.
Organizowaniu i współorganizowaniu akcji pomocy dla konkretnych rodzin lub dzieci.
Prowadzeniu działalności wydawniczej.
Prowadzeniu placówek, w których odbywać się będą warsztaty twórcze, terapia sztuką, pracą oraz inne formy rozwoju.
Prowadzeniu mieszkań socjalnych dla wychowanków opuszczających domy dziecka.
Prowadzeniu społecznych oddziałów resocjalizacyjnych: poradnie, świetlice, ośrodki rodzin zastępczych, rodzinne domy zastępcze.
Wsparciu rzeczowym i/lub finansowym osób indywidualnych i instytucji.
Organizacji akcji charytatywnych.
Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.
Tworzeniu spółdzielni socjalnych.
Podejmowaniu innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.
Prowadzenie biura.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji przystąpienia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Zwyczajnych
Wspierających
Honorowych
§ 13
Członkiem zwyczajnym może być:
Osoba powyżej 18 roku życia posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, akceptująca cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację członkowską.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, lecz bez biernego prawa wyborczego.
Osoba regularnie wpłacająca składki członkowskie.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
Wybierać i być wybieranym do władz.
Brać udział w zebraniach, konferencjach i uroczystościach Stowarzyszenia.
Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działania Stowarzyszenia.
Wypowiadać się odnośnie podziału środków finansowych, będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
Zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w  ich realizacji.
Poszukiwać źródeł finansowania Stowarzyszenia.
Proponować sposób rozdysponowania i oceniać prawidłowość wydatkowania środków finansowych Stowarzyszenia.
Korzystać ze szkoleń i kursów ( w tym studia podyplomowe ), by sprostać wymogom sytuacji pomocowych, w jakie Stowarzyszenie będzie się angażowało.
Nieodpłatnego korzystania z  urządzeń, lokali i pomocy Stowarzyszenia, a  także nieodpłatnego lub ustalonego na szczególnych zasadach korzystania z urządzeń i lokali, pomocy lub zakupu towarów i usług w  ramach możliwości stwarzanych przez Stowarzyszenie.
Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
§ 15
Członek zwyczajny ma obowiązek:
Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia.
Dbać o jego dobre imię.
Przestrzegać norm moralnych i zasad współżycia społecznego na fundamencie wartości chrześcijańskich, humanizmu i tolerancji.
Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Regularnie i terminowo opłacać składki.
§ 16
Członkiem wspierającym może być:
Osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy w realizacji celów i programu Stowarzyszenia.
Organizacja społeczna i stowarzyszenia działające dla dobra dzieci i rodziny.
Osoba, która ukończyła 15 rok życia.
§ 17
Członek wspierający ma prawo:
Wspierać organizacyjnie i finansowo oraz przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia.
Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.
Opłacać składki członkowskie.
§ 18
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczny wkład dla Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 19
Członek honorowy ma prawo:
Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.
Wspierać organizacyjnie i finansowo oraz przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają obowiązek:
Stosowania się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 21
Członkostwo ustaje na skutek:
Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem.
Działania na szkodę Stowarzyszenia.
Nieopłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez kolejnych 12 miesięcy.
Rozwiązania Stowarzyszenia.
Śmierci członka.
§ 22
Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA STOWARZYSZENIA
§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie członków.
Zarząd Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna.
§ 24
Władze Stowarzyszenia funkcjonują według zasad:
Kadencja władz trwa cztery lata.
Uchwały władz Stowarzyszenia, wyłączając uchwały w sprawach zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie godziny po pierwszym terminie.
WALNE ZEBRANIE
§ 25
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 26
Walne Zebranie są:
Zwyczajne,
Nadzwyczajne.
§ 27
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebranie należy:
Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zebrania.
Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej.
Uchwalenie, po wysłuchaniu wniosku komisji rewizyjnej, absolutorium ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
Wybór Zarządu.
Wybór Komisji Rewizyjnej.
Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian.
Nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu.
Przyznawanie wyróżnień i nagród za wniesiony wkład w realizacje celów Stowarzyszenia.
§ 28
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.
§ 29
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:
Wniosku Komisji Rewizyjnej.
Pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 30
W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Członkowie władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi.
Osoby zaproszone przez główne władze Stowarzyszenia.
§ 31
Osoby wymienione w § 31 pkt. 1 mają w Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. 2 – bierne prawo wyborcze, w pkt. 3 i 4 – głos wspierający.
§ 32
Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia, na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Zebrania oraz o udziale osób zaproszonych i podania celu ich zaproszenia poprzez wysłanie zaproszenia informacją drogą pocztową: papierową i/lub elektroniczną.
§ 33
Walne Zebranie po otwarciu przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 34
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami.
§ 35
Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:
Prezes Zarządu.
V-ce Prezes Zarządu.
Skarbnik Zarządu.
Członkowie Zarządu.
§ 36
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
§ 37
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 38
Do składania oświadczeń majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i/lub V-ce Prezesa i skarbnika i/lub upoważnionego członka Zarządu.
Do składania oświadczeń niemajątkowych w tym sprawozdań z działalności Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego z Członków Zarządu.
§ 39
Do kompetencji i zakresu działań Zarządu należy w szczególności:
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
Uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu.
Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu członkostwa (z wyjątkiem wykluczenia).
Powoływanie sekcji dla kierowania określonymi dziedzinami działalności statutowej.
Dbałość o bieżące finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym.
Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
Zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych władz.
Podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne dziedziny działalności statutowej.
Ustalenie wzorów znaku i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania.
Ustalenie wysokości składek od członków zwyczajnych oraz składek minimalnych od członków wspierających.
Uchwalanie wysokości wynagrodzeń wychowawcom, specjalistom oraz personelowi pomocniczemu w placówkach Stowarzyszenia.
Przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających.
Wykluczanie i skreślanie z listy członków.
Decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.
§ 40
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność 2/3. Głosowania są jawne. Posiedzenia są protokołowane a protokoły podpisywane przez członków obecnych na posiedzeniu.
§ 41
Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
§ 42
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 43
W razie ustąpienia członków z Zarządu Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji władz, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Prawo takie ma Komisja Rewizyjna, ale tylko do pełnienia obowiązków, na okres do Walnego Zebrania. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby składu członków Zarządu pochodzących z wyboru.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 44
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia – wybieranym i odwoływanym przez Walne Zebranie.
§ 45
Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do pięciu członków.
§ 46
Uchwały Komisji mogą zapadać przy obecności większości członków Komisji Rewizyjnej.
§ 47
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 48
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
§ 49
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb.
§ 50
Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:
Być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3. marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
§ 51
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej.
Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.
Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Uzupełnianie składu zarządu dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.
§ 52
Komisja Rewizyjna prowadzi działalność zgodnie ze Statutem.
§ 53
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§ 54
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 55
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
Darowizny i zapisy.
Dobrowolne wpłaty.
Składki członkowskie.
Odsetki bankowe.
Wpływy z działalności gospodarczej.
Wpływy działalności statutowej odpłatnej
Dochody z ofiarności publicznej ( zbiórki ).
§ 56
Zarząd Stowarzyszenia z ostatnim dniem stycznia roku kalendarzowego uchwala wysokość składki członkowskiej oraz termin jej wpłaty, a następnie rozsyła swoim członkom deklaracje wpłat.
§ 57
Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 58
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 59
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 60
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i/ lub V-ce Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.
§ 61
Zarządzanie majątkiem i finansami należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.
§ 62
Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:
Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
Przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VI
ZESPÓŁ DORADCÓW
§ 63
W celu zwiększenia efektywności działań Stowarzyszenia, Zarząd może powołać na określoną kadencję lub do określonej sprawy organ doradczy zwany dalej Zespołem Doradców.
§ 64
Zespół Doradców tworzą ludzie zaufania społecznego identyfikujący się z celami Stowarzyszenia; np.: przedstawiciele polskich i zagranicznych organizacji społecznych które niosą pomoc dzieciom i młodzieży, sponsorzy lub ich przedstawiciele, dziennikarze, politycy, przedstawiciele świata nauki, kultury i inni.
§ 65
Zespół Doradców pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku lub na wniosek Zarządu, jeśli sytuacja tego wymaga. Zespół Doradców w wyjątkowych sytuacjach, w ważnych sprawach może zaopiniować problem, sprawę obiegiem (e-mail, fax i inne).
§ 66
Zespół Doradców wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i jego zastępcę. Pracami Zespołu Doradców kieruje Przewodniczący.
§ 67
Zebranie Zespołu Doradców zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca. Przewodniczący powiadamia członków Zespołu Doradców oraz Zarząd wraz z przekazaniem porządku obrad co najmniej w terminie 14 dni przed datą zebrania Zespołu Doradców. Przewodniczący lub jego zastępca uprawnieni są do organizowania opiniowania spraw w trybie obiegowym.
§ 68
W posiedzeniach Zespołu Doradców uczestniczy co najmniej jeden przedstawiciel Zarządu.
§ 69
Zespół Doradców jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i doradczych. Do kompetencji Zespołu Doradców należy:
Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.
Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia.
Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
Opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia.
Powoływanie kierowników placówek Stowarzyszenia zatwierdzanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
PLACÓWKI STOWARZYSZENIA
§ 70
Powstawać będą na terenie całego kraju na podstawie uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
Teren działalności poradni, ośrodków, świetlic i ich siedziby ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Zebranie wychowawców wraz z kierownikiem administracyjnym i pedagogicznym jest najwyższą władzą świetlicy, poradni i ośrodków.
Kierownicy placówek, świetlic, ośrodków, poradni wchodzą w skład Zespołu Doradców Stowarzyszenia.
Placówki Stowarzyszenia będą działały na podstawie swoich własnych statutów sporządzanych przez Zespół Doradców, o którym mowa w VI rozdziale niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 71
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów ogólnej liczby uczestników przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i bez względu na ilość obecnych.
W razie likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną spośród członków Stowarzyszenia, w składzie od 3 do 5 osób.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 72
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.
§ 73
Stowarzyszenie może, dla lepszej reprezentacji interesów dzieci i młodzieży, wraz z innymi organizacjami założyć związek stowarzyszeń.
§ 74
Prezes Zarządu Stowarzyszenia, jego zastępca oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, posiadają prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 75
Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądzie (właściwym co do miejsca siedziby Stowarzyszenia)